Meni Zapri

Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide

Vodilni partner: Ramnas d.o.o.

Projektni partnerji: 

Projekt se bo izvedel na Ramni plaži ob Slivniškem jezeru in predvideva postavitev doživljajskega igrišča za otroke, mlade in ostale ranljive skupine. S posebno opremo in vzpostavitvijo primernega dostopa za invalide ter starejše sledijo konceptu medgeneracijskega povezovanja in spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa v naravi v lokalnem okolju, ne glede na gibalno oviranost. Z dodatno sanitarno enoto za invalide bo zagotovljena najnujnejša sanitarna ponudba obiskovalcem invalidom.

Aktivnosti:

  • ureditev prostora in okolice za doživljajsko igrišče ter sanitarno enoto,
  • postavitev igral za ranljive skupine in sanitarne enote
  • priprava in oblikovanje učne vsebine in učnega gradiva
  • promocija projekta in različne aktivnosti na doživljajskem igrišču

Cilji:

  • ustvarilo se bo eno novo delovno mesto,
  • postavljena igrala za ranljive skupine,
  • postavljena sanitarna enota za invalide,
  • priprava učnih vsebin in materialov ter izvedba delavnic.

OPIS OPERACIJE

Spremembe v načinu življenja, pospešen življenjski tempo in pomanjkanje prostega časa botrujejo k temu, da otroci in mladi vse več časa preživijo v zaprtih prostorih. Zunanje učno okolje je pomembno za otrokov vsestranski razvoj, zato je cilj, da vsem udeležencem, v našem primeru vsem ranljivim skupinam, zagotovimo bogato učno okolje.

S predvidenim projektom želimo izkoristiti naravne danosti in posebnosti naravnega habitata Slivniškega jezera (ptičji rezervat, ribe, žabe, rastilne…) ter njegove okolice. Preko procesa igre bodo vsi udeležneci ozaveščeni o pomenu zdavega okolja, narave in njenih danosti ter varovanja in ohranjanja le-tega.

Projekt na Ramni ob Slivniškem jezeru obsega postavitev doživljajskega igrišča za otroke, mlade in ženske ter ostale ranljive skupine. S posebnimi enotami (opremo) in vpostavitvijo primernega dostopa za invalide ter starejše sledimo konceptu medgeneracijskega povezovanja ter spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa v naravi v lokalnem okolju ne glede na gibalno oviranost. Na Ramni ob Slivniškem jezeru se skozi vse leto in še posebej v turistični sezoni spontano zbirajo obiskovalci, med katerimi je vedno več oseb s posebnimi potrebami. Z dodatno sanitarno enoto za invalide bomo zagotoviti najnujnejšo sanitarno ponudbo obiskovalcem – invalidom in s tem razširili razvoj osnovne storitve na tem vedno bolj priljubljenem turističnem območju občine Šentjur. Projekt bo tudi trajno dolgoročno služil svojemu namenu, saj se bo v okviru predvidenih dejavnostih ustvarilo novo delovno mesto, za vodenje, vzdrževanje in promocijo celotne pridobitve. Doživljajski prostor je postavljeno v okolje, kjer živi več otrok in mladih, ki prihajajo iz socialno ranljivih družin. Otrokom želimo omogočiti prost dostop do igre, v bogatem naravnem okolju na poznani lokaciji.

Pričakovani rezultat:

Doživljajsko igrišče bo učni, delovni in raziskovalni prostor, podkrepljen z učnim gradivom ter vodenimi dejavnostmi. Otrok bo zadovolji svoje potrebe po svobodnem gibanju, razvijal svoje lastne sposobnosti, sproščal svojo ustvarjalnost, domišljijo in pridobival spoznanja. Omogoča mu tudi oblikovanje različnih socialnih stikov – odnos z mlajšimi in s starejšimi otroki ter odraslimi – s katerimi komunicira in se od njih uči. Pri igri bo čim manj oviran s strani odraslih ljudi in prostora. Pomembno je, da bo otrok na igrišču počutil varnega, saj se le tako lahko v igri svobodno izrazi.

Možnost koriščenja doživljajskega igrišča in sanitarne enote bo dana vsem posameznikom oziroma skupinam, ki delujejo v tem območju, torej vsem obiskovalcem Slivniškega jezera ne glede na njihovo dejavnost in cilj obiska.  

V okviru igrala bodo ponujene tudi preproste motorične dejavnosti, ki zadovoljijo potrebo po ustvarjalnosti, domišljiji, gibanju in doživljajih v okoliščinah. Projekt naravnan kot učni, delovni in raziskovalni prostor v lokalni skupnosti Gorica pri Slivnici, kjer je so vsi partnerji vedno aktivno pristopala k podpori razvoja turizma ob Slivniškem jezeru, ki našim krajanom in ostalim gostom omogoča boljše preživljanje prostega časa.